Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 31/01/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính trong tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ, trong tổng số 96 thủ tục hành chính có 38 thủ tục đề nghị; 14 thủ tục đăng ký và 44 thủ tục thông báo. Theo đó thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Tôn giáo (được bộ trưởng Bộ Nội vụ ủy quyền theo QĐ số 198/QĐ-BNV, ngày 31/01/2018 về việc Bộ trưởng Bộ Nội vụ ủy quyền cho Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo) là 43 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Trung ương, ở cấp tỉnh là 35 thủ tục, cấp huyện là 08 thủ tục và cấp xã là 10 thủ tục. Đồng thời quyết định 199/QĐ-BNV, ngày 31/01/2018 cũng công bố 17 thủ tục thuộc thẩm quyền của Trung ương, 17 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp tỉnh cấp tỉnh, 09 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp huyện và 05 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã được bãi bỏ (kèm theo quyết định số 199/QĐ-BNV và biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo)./.

 

 

Ngô Xuân Thu - Phòng Tôn giáo

Tin mới

Các tin khác