V/v đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng theo Nghị quyết 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ

Để có cơ sở kịp thời tổng hợp đề xuất, nhiệm vụ giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1808/SKHĐT-THQH ngày 06/9/2018

Văn phòng Sở đề nghị các phòng chuyên môn liên quan đề xuất nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ (Đề nghị làm rõ nhiệm vụ và các giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao) và gửi lại Văn phòng Sở trước ngày 13/9/2018 để tổng hợp trình Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, quyết định (kèm theo file điện tử gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). 

Các văn bản liên quan xem và tải tại đây.

Công văn số 2184/SNV-VP ngày 10/9/2018 của Sở Nội vụ

 

 

Trần Phương - Văn phòng Sở

Tin mới

Các tin khác