Tập huấn công tác văn thư - Lưu trữ năm 2018

Thực hiện Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt kế hoạch và giao kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tài liệu “Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2018”. Được sự nhất trí của Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tổ chức Lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 cho 150 học viên là Chánh, Phó Văn phòng (Trưởng, Phó phòng Hành chính – Tổng hợp), công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các Sở, ban, ngành; các đơn vị trực thuộc Sở, Ban, ngành là nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh; Chánh, Phó Văn phòng HĐND-UBND, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng; Trưởng, Phó phòng Nội vụ và công chức quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc phòng Nội vụ các huyện, thành phố. Nhằm bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu trong công cuộc cải cách hành chính giai đoạn hiện nay. 

vtlt 197001

 Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức được các giảng viên nhiều kinh nghiệm của Trường Đại học Nội vụ truyền đạt, trao đổi các nội dung tập huấn về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, gồm 05 chuyên đề sau: Kỹ năng soạn thảo văn bản; Quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy; Giao nhận hò sơ vào lưu trữ lịch sử; Các quy định và nghiệp vụ về bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ.

Qua hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ các học viên nâng cao được nhận thức tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ đối với hoạt động quản lý hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương đồng thời trang bị thêm những kiến thức cơ bản cũng như những kỹ năng mới về công tác văn thư, lưu trữ. Từ đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ giải quyết, xử lý nhanh chóng, hiệu quả công việc, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu lực và chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị./.

 

 

Thùy Anh - Chi cục Văn thư Lưu trữ

Tin mới

Các tin khác