• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

Thống kê truy cập

2146227
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
265
932
7181
2132721
17624
32234
2146227

Your IP: 34.200.236.68
Server Time: 2020-09-19 05:37:36

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Van ban MOI

Thực hiện Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Sở Nội vụ hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019, như sau:

1. Quy trình tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Bước 1: Thu thập tài liệu

Căn cứ các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ chỉ số ban hành kèm theo Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành rà soát, thu thập tài liệu có liên quan theo danh mục kèm theo Công văn này.

b) Bước 2: Cập nhật trên phần mềm

- Tự chấm điểm từng tiêu chí trên hệ thống phần mềm và scan, đính kèm đầy đủ các tài liệu kiểm chứng; sau đó bấm gửi kết quả tự chấm.

- Trích xuất biểu tự đánh giá trên hệ thống phần mềm để hiệu chỉnh, đính kèm báo cáo để lập hồ sơ gửi về Sở Nội vụ:

+ Điểm tự đánh giá của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ tối đa là 52 điểm;

+ Điểm tự đánh giá của các Sở, Ban, ngành còn lại và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tối đa là 56 điểm;

* Lưu ý: Số điểm trên không bao gồm điểm về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

c) Bước 3: Lập hồ sơ tự đánh giá, chấm điểm

Cùng với việc gửi kết quả tự chấm trên hệ thống phần mềm, các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ tự đánh giá, chấm điểm và gửi về Hội đồng thẩm định (Sở Nội vụ là cơ quan thường trực) trước ngày 18/11/2019 để thẩm định, hồ sơ gồm:

- Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm (theo mẫu 01);

- Biểu tự chấm điểm (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ: Theo mẫu 02; các Sở, ngành còn lại: Theo mẫu số 03; UBND các huyện, thành phố: Theo mẫu 04).

* Lưu ý: Quá thời hạn nêu trên, các cơ quan, đơn vị không gửi kết quả tự chấm trên hệ thống phần mềm thì hệ thống tự động chuyển sang chế độ thẩm định.

d) Bước 4: Thẩm định kết quả tự chấm

- Từ ngày 13/11/2019 đến ngày 15/11/2019: Họp Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định để thống nhất về quy trình, phương pháp thẩm định và hướng dẫn các thành viên Hội đồng thẩm định thực hiện các thao tác thẩm định trên hệ thống phần mềm;

- Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 25/11/2019: Căn cứ hồ sơ tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị và kết quả tự chấm trên hệ thống phần mềm, Hội đồng thẩm định (Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) tiến hành thẩm định và chấm điểm cho từng cơ quan, đơn vị;

- Ngày 26/11/2019: Các thành viên của Hội đồng thẩm định gửi kết quả thẩm định bằng văn bản về Sở Nội vụ để tổng hợp (hết ngày 26/11/2019, phần mềm tự động khóa, các thành viên Hội đồng thẩm định không đăng nhập được).

đ) Bước 5: Tổng hợp, xây dựng báo cáo thẩm định và trình công bố

- Từ ngày 27/11/2019 đến ngày 06/12/2019: Gửi tổng hợp kết quả thẩm định ban đầu để các cơ quan, đơn vị giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng (nếu có);

- Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019: Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng báo cáo thẩm định, dự thảo Tờ trình và Quyết định công bố;

- Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 17/12/2019: Họp Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định để kiểm tra, rà soát lại báo cáo thẩm định, dự thảo Tờ trình và Quyết định công bố;

- Ngày 18/12/2019: Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

2. Một số nội dung khác cần chú ý khi tự đánh giá, chấm điểm

- Đề nghị các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức họp Lãnh đạo cơ quan, đơn vị để đánh giá đúng mức độ và điểm đạt được của từng tiêu chí, tiêu chí thành phần; đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn có liên quan rà soát, tổng hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu để chứng minh cho kết quả đã đạt được đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần để cập nhật trên phần mềm (cơ quan, đơn vị chỉ được cập nhật 01 lần, sau khi bấm gửi đi thì không tự cập nhật được);

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giao phòng Nội vụ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND – UBND và các cơ quan có liên quan tham mưu tổ chức tự đánh giá, chấm điểm, xây dựng báo cáo; đồng thời rà soát, thu thập tài liệu kiểm chứng để cập nhập trên hệ thống phần mềm;

- Khi thẩm định, các thành viên Hội đồng thẩm định hoạt động độc lập theo chức năng quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực; mỗi hồ sơ tự đánh giá, chấm điểm chỉ thẩm định 01 lần. Do vậy, những kết quả tự chấm điểm không trung thực hoặc không có tài liệu, hồ sơ chứng minh kết quả đạt được trên hệ thống phần mềm sẽ không được công nhận khi thẩm định theo đúng quy định tại mục 2, phần I, Điều 1, Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần khi đánh giá phải căn cứ vào tỷ lệ % thì các cơ quan, đơn vị tính tỷ lệ % trước, sau đó tính ra điểm đạt được và tự chấm điểm tương ứng trên hệ thống phần mềm (làm tròn đến 02 chữ số thập phân).

3. Xác định chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã

Căn cứ chỉ số cải cách hành chính cấp xã được ban hành kèm theo Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định, đánh giá, xếp hạng, công bố chỉ cải cách hành chính hàng năm của các xã, phường, thị trấn thuộc quyền quản lý trên hệ thống phần mềm và gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 31/12/2019 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là hướng dẫn quy trình tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời triển khai thực hiện. Mọi vấn đề vướng mắc, xin liên hệ với phòng cải cách hành chính, Sở Nội vụ

Các biểu mẫu xem và tải tại đây:

Mẫu số 01

Mẫu số 02

Mẫu số 03

Mẫu số 04

Danh mục tài liệu kiểm chứng